Hizmet Sözleşmesi

1-TARAFLAR

Bir tarafta KİRAYA VEREN sıfatı ileVatan Cad No:11 Havaalanı Karşısı – TRABZON adresindeki DEVRİM KİRALIK OTOMOBİLLER ile diğer tarafta devrimoto.com.tr web sitesine üye olurken verilen adres bilgilerindeki mukim/şirket merkezli Üye adı / Soyadı KİRACI sıfatı ile aşağıdaki şartlarda otomobil kiralanması konusunda anlaşmışlardır. Bundan böyle sözleşme metninde taraflardan DEVRİM KİRALIK OTOMOBİLLER  KİRAYA VEREN olarak, devrimoto.com.tr üyesi şahıs/kuruluş ise kiracı olarak tanımlanacaktır.

2-KONUSU

Bu sözleşme ile kiraya veren sözleşme konusu araç/araçları, bu sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılması için KİRACI ’ya aracın bulunduğu yerde teslim etmeyi, kiracı ise işbu sözleşmede belirtilen kira ve yansıma bedellerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, araç ya da araçları ancak sözleşmede deklare ettiği ve sürücü belgelerini ibraz ettiği kişilere kullandırtabilecektir. Bu kişilerde değişiklik olması gerektiğinde sözlü iletişimle derhal, her halükarda 24 saat içerisinde yazılı olarak kiraya verene bildirim yapılacaktır. Kiraya verenin sürücü değişikliği veya ilavesi ile ilgili ek ücret talep hakkı saklıdır. Kiracı, kiraya verenin yazılı onayını almadan işbu sözleşme hükümlerini bir başkasına devir ve temlik edemez, araçları hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz veya başkaca hukuki bir işlem tesis edemez. Araçlar kiraya verenin yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz.

3-SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme Araç kiralama tarihi ile başlar ve araç kiralama dönüş tarihine kadar geçerli olup, sözleşmenin uzatılması ek bir yazılı protokolün yapılması ile mümkün olacaktır. Kiracının teslim tarihinde aracı iade etmediği durumlarda sözleşme süresinin bitiminden araç teslim tarihine kadar her geciktiği gün için 15 günü aşmamak kaydı ile o araca ait aylık kira bedelinin günlük yansıması olan bedel, 15 günün bitiminden teslim tarihine kadar ise aylık kira bedeli olan bedel tahakkuk ettirilecektir.

4- KİRA KONUSU OTOMOBİLLERİN NİTELİKLERİ

Söz konusu otomobillerin zorunlu trafik sigortaları, yapılabilecek kanuni artışlardan dolayı trafik sigorta zeyilnameleri, plaka vergileri (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ve her türlü bakım ve periyodik kontrolleri, bu işlemlere ilişkin masraflar da dahil olmak üzere kiraya veren tarafından yapılacaktır. Araçların tüm park, benzin, köprü, otoyol, sürücü hatasından kaynaklanan araç arızaları, sürücü hatasından kaynaklanan trafik cezaları kiracı tarafından ödenecektir.

 

5-KİRA BEDELİ, FİYAT GARANTİSİ VE ÖDENMESİ

Kiralanan aracın kira bedeli kiralama süresince sabit olup, bu bedele %18 KDV eklenerek fatura kesilecektir.KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler (+/-) fiyatlara yansıtılacaktır. Araç aylık kiralanmış ise Ödemeler her ayın ilk haftası içinde kiraya verenin herhangi bir banka hesabına yapılacaktır. Kira bedeli faturaları ise her ay kira başlangıcında düzenlenecek ve kiracı ikamet adresine gönderilecektir.
Acil bakım gereken durumlarda kiracı, Kiraya verenin sözlü iletişimle onayını almak zorundadır. Onaysız yapılan acil giderler kiraya veren tarafından karşılanmayacaktır. Sözlü onay alındığına dair ispat yükü kiracı üzerinde olacaktır.
Acil durumlarda yaptırılan onay alınmış bakımların bedelleri kiracı tarafından ödenecek ve bu ödemeler için kiraya veren adına fatura alınacak, ödenen bedel fatura aslının ibrazı ile birlikte kiraya veren tarafından kiracıya nakden ödenecektir. Araçların tamirde kalma sürelerinin yetkili servis tarafından 24 saati aşacağını bildirmesi halinde, kiralanan araç yerine bir araç (muadil araç) kiracıya yetkili servis süre bildirisinden sonraki 24 saat içinde teslim edilecektir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanmayan lastik değişimleri masrafları kiraya veren tarafından en kısa sürede yapılacaktır. (kullanıcı hatası olmadığı yetkili servisten alınacak yazı ile kiracı tarafından ispat edilecektir.) Araçların kullanıma başlanılması ile birlikte kiracı, masrafları kendisine ait olmak üzere firma tanımlayıcı yazı ve logolarını araçlara yapıştırabilecektir. Bu yazı ve logolar için ödenecek ilan ve reklam vergileri kiracı tarafından karşılanacak olup, araçların iadesi sırasında sökülecek ve araçlar temiz olarak iade edilecektir.
Kiracı, araçta kaza dışında meydana gelebilecek ve kullanıcı hatasından kaynaklanan (cam ve far kırılması, çatlaması hariç) lastik ve jant hasarları, teslim edilmiş avadanlıklar, aksesuarlar ile araca ait evraklara (trafik tescil belgesi, poliçe.. vb. kısımlarına gelecek zararları, kayıp veya kullanılamayacak hale gelme durumundaki zararları gidermek veya tazmin etmekle yükümlüdür. Araçların periyodik bakımları dışında, kullanıcı hatasından kaynaklanan, üretici firmanın önerdiği bakım km. sinden önce gereken parça değişim işlemleri veya bakımları, ya kiracıtarafından karşılanacak, ya da kiraya verenin yaptırması durumunda parça ve işçilik bedellerini fatura karşılığı kiracı ödeyecektir.

6- SİGORTA VE SORUMLULUK

6.1 Madde 4’de belirtildiği üzere araçların trafik sigortaları ve bunlara ilişkin her türlü masraf kiraya veren tarafından yapılacaktır. Sigortaların geçerli olabilmesi için tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte kazaya karışan taraflarca ıslak imza ile tasdiklenmiş kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi ve araç tescil belgesi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin kiraya verene eksiksiz olarak ulaştırılması kiracı sorumluluğundadır. Bu raporlar her türlü hasarda, sigortalardan yararlanabilmek için gerekli olup alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanılması, trafik kurallarına bilinçli aykırılık vb. gibi kendi kusurlarından kaynaklanan sebeplerle oluşan kazalara bağlı hasarların ve yansımalarının tümünün tazmini ile yükümlüdür. Kiracının kusuruna bağlı olmaksızın kazalarda meydana gelen hasarların onarım bedeli 5.000 TL’den az ise onarım bedeli kadar, 5.000 TL’den yüksek ise onarım bedelinin ilk 5.000 TL’si kiracının karşılamakla yükümlü olduğu bedeldir, 5.000 TL’yi geçen hasarlar’ın 5.000 TL kiracı muafiyetinden sonraki onarım bedeli, Kiralama kasko poliçesi taminatları dahilinde ilgili kasko poliçesinin satın alındığı sigorta şirketi tarafından ödenecektir. Aracın değer kaybı ayrıca belirlenerek kiracıya yüklenecektir.

6.2 Araçta kiralama amaçlı kullanılan otomobiller için gerekli olan Kiralama kasko poliçesi mevcuttur, gerek diğer otomobillere, gerekse üçüncü şahıslara karşı, kira konusu otomobillerin karıştığı kazalar nedeniyle (trafik ve Kiralama kasko poliçelerinin teminatları ve muafiyetleri dışında kalan haller ve teminat limitleri üstünde kalan haller), diğer otomobillere ve üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel her türlü zarardan kiracı sorumlu olacaktır.

6.3 Kiracının veya emrindeki bir personelinin kusuru sonucunda aracın çalınması durumunda kasko genel şartları, teminatları dışında kalan hallerde (araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi hallerinde) kiracı, bu çalınma sebebiyle kiraya verenin uğrayacağı zararları tazminle yükümlüdür.Araç kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün başvurular ve rapor teminleri kiracı tarafından yapılacaktır. Kiracıdan kaynaklanan bir sebepten dolayı çalınma ile ilgili raporların alınamaması durumunda kiracı, menfi ve müspet zararların tümünden sorumlu olacaktır.

6.4 Araçlar kiracının bildirmiş olduğu çalışanları tarafından kullanılabileceklerdir. Bu kişiler dışında biri tarafından kullanılırken kaza yapıldığında sigortanın kapsamı dışında kalan hallerde, oluşan hasardan ve yansımalarından kiracı sorumlu tutulacaktır.

6.5 Kiralanan araçların kiralandıkları süre içinde 3. kişilere verdikleri zararlardan doğacak her türlü maddi – bedeni tazminat ve giderler kiraya veren tarafından yaptırılan zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanır. Bu giderlerin poliçe teminat limitlerini aşması veya herhangi bir sebeple sigorta kapsamı dışında kalması durumunda doğacak farkın tazmini kiracının üzerindedir.

6.6 Aracın kiraya verilmesi ile birlikte kiraya veren “aracın işletmecisi” sıfatını da araçla birlikte kiracıya devretmiş olacaktır.

7-KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ

Araçların teslim ve iade yeri yukarıda sözleşildiği gibi olacaktır. Araçların sözleşme sonunda iadeleri sırasında, olağan kullanım dışında oluşmuş, nasıl oluştuğu belli olmayan, belgelenemeyen veya sigorta şirketinden tahsil edilemeyen her türlü hasar ve zarardan kiracı sorumlu tutulacaktır.

8- ARAÇLARIN KULLANILMAMASI DURUMU

Kiralanan otomobillerden herhangi biri, çalınır veya kazalardan dolayı hasar görür ve onarıma alınırsa veya hurdaya çıkarsa, bu araçla ilgili geçen süre için kira bedelleri işlemeye devam eder ve onarım süresi 24 saati aşacak hasarlarda geçici / muadili bir araç verilir. Çalınma veya hurdaya çıkma nedeni ile eksilen araç yerine kiraya veren 48 saat içerisinde muadil bir araç teslim edecek ve bu geçici araç için de kira bedeli işlemeye devam edecektir.

9-FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART

9.1 Taraflardan birinin işbu sözleşmede yer alan yükümlülük ve taahhütlerine aykırılığı halinde, karşı tarafa gönderilecek bir ihtarname ile akdin feshi bildirilir ve akit bu ihtarnamenin karşı tarafa tebliği ile birlikte feshedilmiş sayılır. Kiraya veren tarafça fesih halinde kiracı, fesih tarihinden itibaren 5 gün içerisinde araçları iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, 5 günlük sürenin bitiminden teslim edilen güne kadar kiraya verenin bireysel kiralamalara uyguladığı günlük kira bedeli tarifesi üzerinden 3 kat fazla olacak şekilde günlük kira tahakkuk ettirilir. Sözleşmenin feshinde kusurlu olan tarafın olası zararları tazmin yükümlülüğü devam eder.

9.2 Aylık kiralamalarda kiracısözleşme süresi sona ermeden araç iade ettiği veya sözleşmedeki yükümlülüklerine uymayarak sözleşmenin feshine neden olduğu takdirde, iade edilen her araç için (sözleşme bitim tarihini geçmeyecek şekilde) 9 aylık kira bedelini cezai şart olarak kiraya verene ödemekle yükümlüdür. Cezai şartla ilişkin bedel, cezai bedel faturasının tahakkuk ettiği günden itibaren 7 gün içerisinde kiracı tarafından kiraya verenin banka hesabına yatırılacaktır.

9.3 Sözleşme süresi içerisinde, ödemelerde, ardışık gecikme aranmaksızın, 2 günü geçen 3 kez ödeme gecikmesi halinde ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın sözleşme kiraya veren tarafından tek taraflı feshedilebilecektir.

10-GİZLİLİK İLKESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1 Taraflar işbu sözleşme uyarınca vakıf olacakları, diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü işbu sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder.

10.2 Sözleşmede hüküm bulunmayan haller için Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve mer’i mevzuata başvurulacaktır.

10.3 İşbu sözleşme, karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkelerine göre tanzim edilmiş olmakla birlikte, ihtilaf vukuunda, Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11- TEBLİGAT

Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşme 11 madde olarak, devrimoto.com.tr üyelik tarihinde tarihinde taraflarca iki nüsha hazırlanarak, tanzim, imza edilmiş kabul edilir.

 

KİRAYA VEREN KİRACI

DEVRİM KİRALIK OTOMOBİLLER